Bakgrunnen

Sommeren 2000 initierte en tverrfaglig referansegruppe for elektronisk innrapportering ELMER-prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Prosjektet fulgte 6 bedrifter gjennom ett år for å kartlegge bedriftenes rapporteringsplikter, og teste ut enkle løsninger for elektronisk innrapportering basert på kjent teknologi.

Blant mye annet presenterte ELMER-prosjektet et eksempel på utforming av et komplekst webskjema. Eksemplet skulle først og fremst synliggjøre at bruk av enkel Internett-teknologi gir nye pedagogiske muligheter og kan gjøre det lettere å besvare spørsmål fra det offentlige. Samtidig skulle det kunne være «kimen til en mal», som kan sikre likeartethet (common look and feel) i offentlige skjemaer.

ELMER-eksemplet ble tatt raskt og vel i mot av så vel leverandører som etater, og er fulgt opp i en rekke offentlige skjemaløsninger, men det har hele tide vært etterlyst en konkretisering av tankene fram mot et helhetlig sett retningslinjer, både fra næringsorganisasjonene og fra etatene selv.

Arbeidet videre

I første kvartal 2005 videreutviklet Skattedirektoratet (SKD) de første ELMER-prinsippene fram mot interne eSkjema-retningslinjer. Grunnlagsdokumentet [PDF - 2.2 MB] for første workshop i ELMER 2, bygget i hovedsak på SKDs punkter. Utarbeiding av senere arbeidsutkast og endelig forslag ble gjort av Forvaltningsinfo AS i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon og var avsluttet 22. september 2005. Andre næringsorganisasjoner, offentlige etater, usability-eksperter og skjema(verktøy)leverandører hadde anledning til å levere innspill og delta i debatt underveis.

I workshopene for ELMER 2 deltok to departementer, ni statlige skjemaetater, seks system-/løsningsleverandører, Altinn sentralforvaltning, Oppgaveregisteret, og KS (Kommunenes Sentralforbund). På grunnlag av dette ble forslag til retningslinjer ferdigstilt og levert Nærings- og handelsdepartementet 22. september 2005. Departementet sendte Endelig forslag på høring til en rekke instanser 21. oktober med høringsfrist 20. november 2005.

De endelige retningslinjene er nå ferdigstilt, der enkle justeringer og presiseringer som konkret ble tatt opp i høringssvarene er tatt inn.