Om veilederne til ELMER 2

Læreboka "Skjemavett på Internett - veileder til ELMER og andre tips om brukervennlig skjermdialog" ble utgitt høsten 2007 på Kommuneforlaget med økonomisk støtte fra Nærings- og handelsdepartementet. Boka er skrevet av prosjektlederen for ELMER 2, Tor Nygaard, og gjennomgår blant annet diskusjoner, utfordringer og eksempler som ble belyst under prosjektarbeidet, fordelt på hver enkelt av de femten kravgruppene i retningslinjene. Disse kapitlene gir konkret og grundig hjelp til å forstå og tolke de enkelte reglene, samtidig som de gir leseren et grunnlag for selvstendige vurderinger og valg.

Forfatteren og forlaget har ønsket å gjøre denne delen av boka tilgjengelig gratis, som enkeltstående pdf-dokumenter for hver kravgruppe. Gjenbruk uten kildehenvisning er derimot ikke tillatt.

Veiledning til den enkelte kravgruppen i ELMER 2 behandles samlet i teksten. Det betyr at omtalen ikke tar for seg ett og ett enkeltkrav men gir en forsøksvis mer pedagogisk og helhetlig gjennomgang. Avsnitt som kommenterer det enkelte ELMER-kravet er markert som i margen her, med rød bakgrunn for absolutte krav ("skal") og gul for anbefalinger ("bør"). Noen enkeltkrav består av begge deler eller det gjelder et absolutt tilleggskrav hvis anbefalingen følges. De er markert som i det nederste eksemplet.

Når veilederen til én kravgruppe sveiper innom regler fra en annen for sammenhengens skyld, er den markert i teksten slik: [1.2.2].